Igitero gikaze

Uru ruhererekane rw’ibyigisho 36 bisobanura by’imazeyo ibice by’ igitabo cy’ibyahishuwe. Murib’ibyigisho, Igitero Gikaze kuri Yesu Kristu n’uko bifite ingaruka kuri buri muntu wese utuye kuriy’isi bisobanurwa kuburyo budasanzwe. Ubwiza bw’ingoma ya Yesu n’amategeko ye bigongana n’ingoma ya Satani n’imigambi ye no kuyobya benshi byose bishyirwa kumugaragaro. Ururuhererekane rw’ibyigisho ningombwa ko birebwa na buri muntu wese, yaba ar’umu Kristu cyangwa atariwe. Ibyo muzabona mur’ibibyigisho n’ibintu by’ukuri, bifite ubuhamya butangaje, n’inyigisho zibinyoma zirigukwirakwizwa kw’ isi hose murik’igihe. Ibibyigisho n’ingenzi ku bimenyekanisha ku bavandimwe n’inshuti kuko muzasobanukirwa ibikorerwa mubwihisho kandi bifite ingaruka kuri buri wese murik’igihe mu murikiwe no gusobanukirwa ibyahishuwe mu mucyo wibirikubaho kur’uyu mubumbe dutuyeho murik’igihe. Gura uruhererekanye rwib’ibyigisho uko ari 36 ubirebe uko bikurikirana, maze urebe igitero gikaze kiri mukugabwa kuri Yesu n’abayoboke be, umenye uko wirinda kugwa mu migambi n’imitego y’umwanzi Satani ushaka kurimburanwa na benshi

 

 

Aya ma DVDs ari muri iyi serie:

36.Ubutumure buhebuje 236 Ubutumire buhebuje
Ubutumire buhebuje n’ubwo kureka byose tugakurikira Yesu. Yesu yatumye abigishwa be kwigisha ubutumwa bwiza no kubatiza abizera mu izina rya Data, Umwana n’Umwuka wera. Ariko se yaba yaravuze ukubatiza abana cyangwa se n’abakuze? Ese haba hariho uburyo bwo nyakuri bwo kubatiza – Kuminjagira, gusuka, kwibiza – cyangwa ntacyo bivuze? Ni iki Bibiliya ivuga kubijyanye n’umubatizo? Kwizihiza izuka rya Yesu.
$2.5
35. Imyaka 1000 yariteregejwe 235 Imyaka Igihumbi Yategerejwe
Isi yose itegereje igihe cy’imyaka igihumbi y’amahoro iyo Kristo azaremeraho ubwami bwe kandi n’ikibi cyose kizarimburwa burundu. Ni ryari hazabaho umurimo w’imyaka igihumbi muby’ukuri? Ni iki mu byukuri Bibiliya yigisha ku myaka igihumbi iyo abera bazaciramo isi urubanza? Ese ibi wabigereranya ute n’inyigisho zibinyoma zirihanze aha kuriyi ngingo?

Murik’icyigisho ibi byose bizasobanurwa kandi duhawe n’ibisobanuro ku isi nshya n’ubwami bwa Kristo ahatazaba urupfu, ishavu, n’umubabaro.

$2.5
34. Amateka ageze ku iherezo 234 Amateka ageze kw’ iherezo
Kugaruka kwa Kristo no guheruka kwarahanuwe muri Bibiliya kandi mu binyejana byinshi abantu bategereje icyo gihe gitangaje. None n’ iki mu by’ukuri Bibiliya yigisha ku kugaruka kwa Kristo kandi ni gute bigereranywa n’urusobe rw’inyigisho ziri hanze aha muri iy’isi ya none? Haba hari kuzajyanwa mw’ijuru rwihishwa? Bizagenda bite ku bapfuye ubwo Yesu azagaruka? Ibi bazo nkibi n’ibindi byinshi birasubizwa muri ik’icyigisho. Uburyo Imana izagoboka abayo bashikamye m’ukuri no gukiranuka babonera muri Kristo byose birasobanurwa murik’icyigisho.
$2.5
33. Ibimenyetso n'ibitangaza 233 Ibimenyetso n’Ibitangaza
Ik’icyigisho kigaragaza uburyo Bibiliya iburira abantu ku bimenyetso n’ibitangaza bizakorwa mu minsi iheruka kugira ngo bayobye intore niba bishoboka. Ibintu bidasanzwe biboneka mu madini yik’igihe nibyo bita kubonekerwa na Mariya birasobanuwe neza muri ik’icyigisho. Ibyigisho by’ibonekerwa biragereranywa n’ibya Bibiliya. Inyifato zombi z’imbaraga zihanganye ziheruka dusanga mu gitabo cy’ibyahishuwe zishyirwa ahagaragara. Ese ibi byaba byerekeza he? Kandi ni uwuhe mwanzuro wabyo?
$2.5
32. 1844 n'igitero gikaze 232 1844 n’igitero gikaze
Iyi videwo igendanye n’irangira ry’ubuhanuzi bw’iminsi /imyaka 2300 y’ubuhanuzi bwa Daniel igice cya 8 n’icya 9. Iragaragaza ko ubugome bwariho ku rupfu rwa Kristo buzakurwaho ku iherezo ry’ibihe. Mu nzira z’amashyirahamwe akorera mu bwiru, no mubyo bita guhuza amadini by’inzaduka y’ikigihe, aribo bagize urugaga rwo kurimbura abizera ko bafite agakiza muri Kristo gusa, n’ukuri kw’amagambo ye. Muriki cyigisho mubonamo ibihamya ndakuka biragaragaza imigambi yo kurimbura abahagaze mu kuri Kwa Yesu Kristo no gukiranuka kwe. Murik’icyigisho kandi muzabonamo ibyakozwe murundi ruhande mu mwaka 1844, nko gutangira kwaba bahai, imyigishirize ivugako Imana itaremye ( Theory of evolution) n’ibindi
$2.5
31. Ijwo rirenga 231 Ijwo rirenga
Ijwi rirenga n’ubusobanuro bw’igice cya 18 cy’igitabo cy’ibyahishuwe. Havuga iby’ibihe bikomeye biheruka isi aho Imana irimbura imbaraga ziyoboye isi y’uyu munsi. Ikicyigisho kivuga kubijyanye n’ubucuranzi bw’indirimbo z’isi, ubucuruzi, amadini, imyidagaduro, kandi ibyo byose turabibona biri mu njyana imwe. Murik’icyigisho, imigambi yabo ihishwe irahishurwa. Ijwi rirenga n’agasongero k’umuburo w’isi, kandi rikurikirwa n’igikorwa cy’Imana ubwa Yo igoboka abayo.
$2.5
30. Umuburo wanyuma w'Isi 230 Umuburo wa nyuma w’isi
Ikicyigisho gisobanura ibyahishuwe igice cya 14, n’ubutumwa buheruka bwo kuburira isi. Ubutumwa bw’abamarayika batatu buragaragara neza ko ari ikinyuranyo cy’ubwami bwagutse bw’ibya politiki n’amadini bashuka isi y’uyu munsi. Uyu ni umuburo ukomeye wahawe inyokomuntu kandi uzakomeza kugera mu kugaruka kwa Kristo. Abatuye isi yose bakwiye kumenya ibiri muri ubwo butumwa.
$2.5
29. Impano y'Imana Nyobozi 229 Impano y’Imana Nyobozi
Kimwe mu biranga itsinda rirwanya iby’ubwami bwa Satani nkuko bigararukwaho mu Ibyahishuwe igice cya 12:17 n’icya 14 n’ uko bafite uguhamya kwa Kristo bisobanura Umwuka w’Ubuhanuzi.Yaba Imana ikivugana n’abantu b’iki gihe? Mu ruhererekerane rw’abahanuzi bavuga ko bafite ubutumwa buturutse ku Mana, haba hari ijwi riturutse ku ntebe y’Ubuntu? Nigute wamenya Umuhanuzi w’ukuri? Ni iki Bibiliya ivuga kuri icyo kintu?
$2.5
28. Urutare rwo kuruhukiraho 228 Urutare rwo kuruhukiraho
Ikicyigisho gisobanura byimazeyo igice cya 10 cy’Igitabo cy’ibyahishuwe, aho gihishura ikinyuranyo cy’inyamaswa iva ikuzimu (Ubwami bw’umubi). Haragaragaza itorero Imana yashyizeho kugirango ritware umucyo kw’isi ryereka abayituye ubugome Satani yashyizeho kuriy’isi ngo yambure inyok’umuntu inzira yo gucungurwa. Iryo torero niryo rizahabwa imbaraga z’ubutumwa butangaje bwo kuburira abatuye isi, kandi ryavutse mugihe cy’ubuhanuzi bwa Bibiliya ngo ritange ubutumwa buheruka bw’agakiza kari muri Kristo n’ukwizerwa kuboneka mu ijambo rye.
$2.5
27. Intambara y'ibihangange 227 Intambara y’ibihangange
Intambara ikomeye iri hagati ya Kristo na Satani mu myaka myinshi nkuko igitabo cy’ibyahishuwe igice cya 12 kibigaragaza irasobanurwa neza muriyi videwo. Urwango rwa Rusufero yanga Umwana w’Imana, n’abamukurikira bose byabateye kumenerw’ amaraso, umubabaro, no gushavura kuri uyu mubumbe birenze uko abenshi babitekereza. Akarengane k’abo bose bizeraga Bibiliya mu gihe cy’icuraburindi nuko ayo makimbirane akomeye kugeza uy’umunsi kuriy’isi agaragazwa muri iyi videwo.
$2.5
26. Umuryango w'abibumbye 226 Umuryango w’abibumbye n’imigambi mibisha
Waba Umuryango w’abibumbye ufite umugambi wa politiki gusa? Cyangwa hari n’ibikorwa byagutse by’amadini. Iyi videwo, igaragaza neza imigambi mibisha irwanya iyoboka Mana nyakuri yihishe inyuma y’ibikorwa bya politiki by’umuryango wabibumbye. Muriyi Video kandi hasobanurwa Icyo uyu muryango uricyo mu byukuri nicyo ugamije. Guhera mw’ itangira ry’uyu muryango, kugera ku ntego yawo y’ukuri. Ishingwa ry’ubumwe bwa Politike n’uburyo bw’imyizerere burasobanurwa, aribyo bizageza kw’iherezo kandi bikagira ingaruka kuri buri muntu wese uri kw’isi, bikagira n’ingaruka ziteye ubwoba ku bizera bose ko agakiza kabo kari muri Kristo honyine.
$2.5
20. Umugore uyoboye nyamaswa 225 Umuriro utunguranye( Udasanzwe)
Umuriro utunguranye ugendana n’ukwigaragaza kw’ibitangaza byo mu misengere y’amadini y’inzaduka. Inkomoko n’uburyo bw’amadini menshi n’ibyo agambiriye mu myizerere yabo itanga amasezerano y’ubuzima bwiza nibyo bita kurwanya ubukene byose biragaragazwa n’icyo baricyo. Inyigisho zabo zikomoka he? Nikurihe riba bavomyemo amazi yabo? Kandi abo babwiriza bose ni bantu ki? Nka Schuller, Hybels, Warren, Copeland, Benny Hinn, N’abandi. Imigambi yabo yaba ituganisha he? Muri iyi videwo turiga ko mu myizerere mishya y’iki gihe hariho ugukura ku Mana imyizerere fatizo ikajyanwa ku myizerere ishingiye ku muntu n’ibintu. Yesu Niwe Nzira Yonyine dufite yo Gukirizwamo; ntakwiriye gushyirwa ku cyeta rusange (Common denominator) n’abandi bose nka Muhamedi, Budha Krishnah n’abandi.
$2.5
24. Kugirango bose babe umwe 224 Kugira ngo Bose babe umwe ( Bose baba ari bamwe)
Turi mugihe bita ubwumvikane bw’amatorero no guhuz’amatorero (ecumenism). Inkota zishe intwari za Bibiliya zisa niziri gusubizwa mu rwubati. Amadini yariyunze nyuma y’igihe kinini yaratandukanye ku bibazo by’amahame bari batandukaniyeho bya Bibiliya. Ryaba iryo terambere rishingiye kw’ isano y’Ibyanditswe cyangwa ni ku mahame ya kimuntu? Ese birashoboka ko ukuri kwashyirwa iruhande kugirango amatorero y’ihuze? Twaba turikujya mu gihe cy’amahoro Bibiliya yatuburiye? Ubwo bazaba bavuga bati “Ni amahoro nta kibi kiriho” nibwo kurimbuka kuzabatungura nk’uko ibise bitungura umugore utwite’ kandi ntibazabasha kubikira na hato (1 Abatesalonike 5:3) Iyi videwo iravuga ku icengerabwenge n’imigambi yihishe inyuma ya bamwe mu ba bwiriza bazwi, nka Robert Schuller, Rick Warren n’abandi
$2.5
23. Gahunda nshya yo mu gihe cyacu 223 Gahunda nshya yo mu gihe cyacu
Iyi DVD irasobanura uburyo butandukanye ibyitwa amashyirahamwe ya Gikristo bayobora ibyo bizera bitegura kugaruka mu kirere k’uwo bita Kristo wujuje ibisabwa n’imyizerere yose. Amadini ya Gikristo, Abamormon, Abahamya ba Yehova, No guhuz’amatorero by’ubu byose biragaragazwa. Turanareba kuri Maitreya n’amahame ye yo kurwanya Bibiliya no kugaragara kw’abiyita aba Kristo bo muri iy’isi yacu uyu munsi. Yaba guhuza amatorero bifite ingaruka zihishe no kurwanya ukuri biriho mu buryo bw’imyigishirize mu madini, bifite gahunda yo guhindura uburyo bw’imitekerereze n’ubwo kwizera kwa gikristo kwa mbere?
$2.5
22. Amayobera y'urupfu 222 Amayobera y’urupfu
Ese abapfuye bajya he? Ni iki bibiliya yigisha kuri iyi ngingo? Ese ukuzimu kuriho? Ese habaho ubundi buzima nyuma y’urupfu? ese abapfuye baravuga? Abazimu bariho? Yaba Bibiliya ivuga iki ku myuka? Vumbura inyigisho y’ukuri kur’ iyi ngingo itarumvikanye neza.
$2.5
21. Ubuyobi bushya bwisi 221 Ubuyobozi Bushya Bw’isi
Mur’ iyi DVD, haragaragazwa ubuyobozi bushya bw’isi, hamwe n’ingaruka zabyo za politiki n’ubukungu rusange kw’isi hose. Ibanga ryihishe inyuma y’ugushyirwaho k’ubuyobozi bw’isi ritegeka imitimanama y’abantu riragaragazwa neza. Bibiriya idufasha kumenya izi mbaraga zihishe ziri kubugenzuzi bw’ibintu byinshi kw’ isi mu buryo bw’ibanga. Iki gice gishyira kumugaragaro intambara ikomeye hagati y’ikibi n’icyiza yo mugihe giheruka.
$2.5
20. Umugore uyoboye nyamaswa 220 Umugore uyoboye inyamaswa
Iyi videwo isobanura Ibyahishuwe igice cya 17 gisobanura umugore ugenzura imbaraga zishyize hamwe. Uwo mugore afite ikimenyetso cy’imyizerere y’urujijo ya Babuloni, no koshya isi ngo ikurikire inyigisho ze. Ukuri kuzuye kuragaragazwa ugereranyije n’ishusho rusange yik’igice hamwe n’ukuri kw’iminsi turimo. Iki gice gishyira ibihe biheruka mu ntambara iri hagati y’icyiza n’ikibi.
$2.5
19. Vino ya Babuloni 219 Vino ya Babuloni
Bibiliya ivuga neza igihe giheruka cya Babuloni izayobya isi yose. Amahame y’iyo mbaraga iheruka ashobora kugaragazwa muri Babuloni ya kera. Mur’ iyi videwo, imyizerere ya kera ya Babuloni n’inkomoko yayo birashushanyijwe mu gihe cy’amateka kugera no muri iki gihe turimo, ariko iyo myizerere ya gipagani ubu ikaba yariyambitse umwambaro w’ubu Kristu.
Irebere iyi video maze wifatire umwanzuro.
$2.5
18. Inyamaswa ebyiri ziba inshuti 218 Inyamaswa ebyiri ziba inshuti
Uku n’ uguhishurwa kw’Ibyahishuwe igice cya 13 cy’ibyahishuwe aho inyamaswa yaturutse mu Nyanja n’inyamaswa yavuye mu butaka zabaye inshuti, zifataniriza mu buryo bushya bwo gusenga baramya inyamaswa ya mbere. Ibihamya bigaragara biratangwa ku bwoko bw’izo mbaraga za politiki, intwaro zabo, n’icyo bagendereye. Murik’ gice tubonamo uruhare rwa reta zunze ubumwe za Amerika mu gushyira mu bikorwa amabwiriza y’inyamaswa ya turutse mu Nyanja.
Waba wibaza ese n’inde wagize Leta zunze ubumwe za Amerika umu polisi w’isi kuburyo abatuye isi bose bagomba gukora ibyo ishaka? N’iby’ibanze cyane ko dusobanukirwa izo mbaraga izo ari zo.
$2.5
17. Ubwicanyi bw'ibihe byose 217 Ubugome bw’igihe cyose
Muri iyi videwo, ibikorwa byihishe by’imbaraga za Antikristo birashyirwa ahagaragara – uko yishyize mu ngoro y’Imana yivuga ko ariwe Mana kandi ko afite imbaraga ziruta iz’Ishoborabyose, yivuga ko afite ubushobozi busumba ubwa Kristo. Ukugaragazwa kw’izo mpinduka aho isi yose izayoborwa mu buyobe bwuzuye. Kandi nanone, Bibiliya ndetse Bibiliya yonyine niyo soko ikoreshwa kugaragaza iyo mirimo.
$2.5
16. Ihuriro n'ubusilamu 216 Ihuriro n’ub’ isiramu
Iyi ngingo yayobeye benshi. Ni gute Isiramu yinjiye mu ishusho y’isi y’amakimbirane? Ese ibi byaba ari ibya politiki, imyemerere, cyangwa amakimbirane y’imyizerere ya politiki? Inkomoko yayo n’iyihe n’intego zayo n’izihe? Byagize izihe ngaruka ku kwihuza no ku mahame y’agakiza ya Kristo? Bishake muri iyi Videwo ibigaragaza. Umurongo ugaragara urashushanyijwe mu mateka, ugaragaza yuko ukuri gutangazwa gufite ibihamya ataramagambo gusa. Waba wibaza ese ni kuki aho ubukristu bwatangiriye hasimbuwe n’idini rihakana Yesu nkumukiza wacu ? Irebere iyi Videwo maze ubone ibisubizo byibyo bibazo.
$2.5
15. impinruramatwara 215 Ihinduramatwara, Ikandamizwa n’intambara
Iyi Videwo yitwa Ihinduramatwara, Ikandamizwa n’intambara igaragaza ubugome n’intambara za zashowe zikamena amaraso ku isi hose hakarimburwa ubwami ngo himikwe Demokarasi mu rwego rwo gutegura ubuyobozi bumwe ku isi. Amaraso yamenetse ku isi hose n’abari babiri inyuma kugirango imigambi yabo ijye mubikorwa. Ni nde wihishe inyuma y’umuriro ukaze wahekuye inyokomuntu cyane cyane mu binyejana bya nyuma ? Zaba imbaraga z’imyuka arizo zihishe inyuma y’ibiba kugira ngo izane ubutegetsi bushya bw’ibintu ? Bimwe mu byavuzweho ni ihinduramatwara ryo mu kinyejana cyabanje, birangirana n’ukubaho kwa LETA ZUNZE UBUMWE Z’AMERIKA, urupfu rwa Kennedy, n’ugushyirwaho k’ubuyobozi bushya bw’isi.
$2.5
14. Guhindura ijambo 214 Ihindurwa ry’Ijambo
Muri iyi videwo harakurikizwa igereranywa rya Bibiliya, rigaragaza impinduka mbi zagiye zishyirwa muri bibiliya nshya bigamije kwambura Kristo icyubahiro cye. Byirebere wowe ubwawe maze urebe niba bikwiriye. Kuko ntakuntu guhuza amatorero byazaga gushoboka batambuye Yesu Imbaraga afite mu byanditswe byera. Niba amatorero agomba guhuzwa Yesu agomba kumanurwa agashyirwa mu Rwego rumwe na Muhamedi, Budhah n’abandi.
$2.5
13. Intambara za bibiliya 213 Intambara kuri Bibiliya
Intambara yacu si ukurwana n’inyama n’amaraso. Imbaraga z’imyuka mibi ziraharanira kwambura umuntu inkomoko yonyine umwana w’umuntu aboneramo agakiza. Mu ntambara kuri Bibiliya ibihamya bikomeye biragaragaza uko abanzi bakoreye mu rwihisho ngo bashyireho urugamba ruheruka ku Ijambo ry’Imana ubwaryo. Amateka n’amahuriro y’abo bose bashatse guhindura Ijambo ry’Imana ngo barihuze n’icengerabwenge ryabo biragaragazwa neza. Kandi ububuriganya bwakozwe bugamije gahunda yo kuzahuza amatorero yose aribyo birikubaho mu minsi ya none.
$2.5
12. Gahunda zihishe 212 Imigambi ihishwe
Iyi video ishyira ahagaragara icengerabwenge(philosophy) n’imigambi byihishe inyuma y’ibigo bikorera mu bwiru. Ni ukuri guhamya imvano y’ukuri yo gusengera ibigirwamana ahantu h’ibanga badasenga Imana yo muri Bibiliya. Iyigire nawe ibi bihamya maze ubone niba ibi bintu bikenewe koko.
$2.5
11. Ibanga ryihishe inyuma 211 Ibanga riri inyuma y’ibigo bikorera mu bwiru
Abenshi banditse ku bigo bikorera mu bwiru (secret seciaties) kandi hari ibikekwa byinshi by’imbaraga yaba iyoboye ibyo bigo. Ubwoko bw’ibanga ni uko imbaraga y’ukuri yihishe inyuma y’imbaraga ikwiye guhora ari iryo banga. Murik’icyigisho, ibihamya bifatika biratangwa ngo bigaragaze mu byukuri uwihishe inyuma y’intebe y’ubutware bw’isi. Mwumva amazina nka Illuminati, freemasonry, n’abandi. Iyi videwo irabibasobanurira neza, uburyo ibyo bigo byahanzwe, uwabihanze, n’umugambi bifite. Biratangaje kumenya ibikorerwa mu bwihisho kandi bifite ingaruka kuriburi wese.
$2.5
10. Inyamaswa iturutse ikuzimu 210 Inyamaswa ivuye ikuzimu
Mu gice cya 11 cy’Ibyahishuwe inyamaswa yavuye ikuzimu, ishyiraho imiterere mishya igamije kuyobya imisengere nyakuri, hanyuma igakuza icuraburindi kw’ isi ishingiye ku mahame ya kimuntu asimbura amahame y’ Imana. Ubusobanuro buhagije ku mpinduramatwara y’ubufaransa n’icengerabwenge ryabwo bihura n’ugushyirwaho k’ubuyobozi bushya bw’isi ( New World Order). Iyi videwo iragaragaza ibintu by’ubutware bw’umwijima Satani yifuza gushyira kw’ isi kandi iragaragaza ingaruka bifite ku buzima bwa buri wese. Iyi videwo n’ inkingi yo gusobanukirwa n’ibibera kw’isi, naho byerekeza.
$2.5
9. Ubwo Impanda zivuga 209 Igihe impanda zivuga
Impanda ntizagiye zumvikanwa ho kimwe hagati y’abanyamadini. Murik’iciyigisho, muzasangamo ubusobanuro bw’impanda hakurikijwe imiterere y’igitabo cy’ ibyahishuwe n’ibihamya bitangaje byose biragaragazwa ngo tumenye iby’impanda. Impanda muri Bibiliya ni umurage w’ urubanza kandi ni murubu buryo dukwiye gushaka ubusobanuro bw’impanda zo mu byahishuwe.
$2.5
8. Ibimenyetso7 208 Ibimenyetso birindwi (7)
Ik’icyigisho n’ubusobanuro bw’igice cya 4 kugeza kucya 7 cy’igitabo cy’Ibyahishuwe. Kigaragaza intambara izengurutse iyigishwa ry’ubutumwa kikanasobanura kuburyo bwimbitse mu mateka y’ibimenyetso birindwi. Uburyo butangaje bw’intambara y’umwijima n’umucyo bikomatanya gusobanukirwa n’igitero gikaze kigabwa kuri Yesu no gucungurwa biboneka muri Yesu wenyine.
$2.5
7. Amatorero7 207 Amatorero Arindwi
Murik’icyigisho hasobanurwa amatorero arindwi aboneka mu Ibyahishuwe igice cya 2 nicya 3, iyi DVD itubwira amateka y’amatorero ya gikirisitu. Uhereye igihe cya Yesu, kugeza igihe cyicuraburindi no mugihe ukuri kwaje gusimbuzwa n’amateka y’abantu kugeza ubwo ukuri kwivuga butumwa kwaje kugaruka ku mwuzuro. Ib’ibice bitanga umucyo mu kugaragaza urugamba rwa Kristo na Satani.
$2.5
6. Ibyahishuwe 206 Ibyahishuwe na Yesu Kristo
Ik’icyigisho n’interuro y’igitabo cy’ibyahishuwe n’uwagihanze. Burisomo ry’igice 1 cy’ibyahishuwe, risobanura Yesu kristu nk’Imana n’intambara ikomeye hagati y’ikibi n’icyiza. Murik’ icyigisho tubonamo uburyo bwo gusobanura Ibyahishuwe tugendeye ku mahame yo kwiga bibiliya. Dusubiza amaso imyuma mu bihe byakera bigatuma dusobanukirwa neza no guhakana ukuri biriho murik’igihe cya none
$2.5
5. Umuntu w'ibanga 205 Umuntu w’Ibanga
Bibiliya, kandi Bibiliya yonyine irakoreshwa kugira ngo igaragaze imbaraga za Antikristo. Ihembe rito ryo muri Daniyeli igice cya 7 n’ibice cumi na bibiri (12) biragaragaza uwo Antikristo ari we. Ubugome buriho mur’ iyi minsi bushingiye ku mbaraga z’agahembe gato, Amahame y’ibinyoma (avuga ko Antikristo yabayeho mu bihe byashize) no kuvuga iby’ahazaza (bavuga ko Antikristo azaza mu bihe bizaza) ibyo byombi bihabanye n’uko bibiliya ivuga. Ijambo ry’Imana n’inkota ityaye amugi yombi ishobora guhinguranya kugera ku musokoro.
$2.5
4. Urujijo mu bihe 204 Urujijo rw’ibihe
Mugice cya 2 cya Daniyeli, Umwami Nebukadinezali yarose inzozi, murizo nzozi yabonye igishushanyo kinini cyane, Izinzozi yeretswe zisobanur’amateka y’isi kugeza irangiye. Muburyo burambuye bwiz’inzozi nibihamya byazo, zitwereka aho tugeze mu mateka y’isi zikanatubwira n’ibigiye kuzabaho kuriy’isi.
$2.5
3. Umuvugizi 203 Umuvugizi wo mu gihe cyacu
Ubuturo bwera ni kimwe mu byigisho byumvikanisha Bibiliya. Buri kintu cyose cyo mu buturo bwera cyashushanyaga umurimo wa Mesiya. Hamwe no kwiga ibyari biwugize, inama y’agakiza irahishurirwa imbere y’amaso yacu. Muri ik ‘icyigisho, ubusobanuro bwa buri kintu cyari mu buturo bwera burasobanutse mu buryo bwagutse. Ubuturo bwera ntibwari ishusho gusa. Bwari igitabo cyigisha ab’ibihe byose.
$2.5
2. Aho Yesu Yagenze 202 Aho Yesu yagenze
Iyi videwo iratujyana mu rugendo rwa Palestina ya kera tugaruka ku ntambwe Umwigisha yateye no kwibanda ku byigisho bye bikomeye, harimo ikibwirizo cyo ku musozi, n’impamvu y’imigani. Ubuzima n’umurimo wa Kristo, Ukuvuka kwe, n’urupfu rwo ku musaraba byarashushanyijwe mu buryo bw’amashusho buteye amatsiko. Uzanezezwa n’iyi shusho y’ubuzima bwa Kristo.
$2.5
1. Undi muntu 201 Undi muntu
Mur’iyi videwo, ibihamya by’uko Yesu ari we Mesiya biragaragazwa mu buryo bw’amashusho. Ubuhanuzi bwa kera ik’icyigisho kibwumvikanisha neza, byumwihariko ubuhanuzi bwa Daniyeli igice cya 9 bw’ibyumweru mirongo irindwi burasa ku gihe nyakuri cya Mesiya cyo kugera kw’isi. Ukwiga ubu buhanuzi bwamaganywe na bamwe mu bigisha batifuje ko Yesu yamenyekana nka Mesiya. Iga ibihamya byagaragajwe muri iyi videwo maze wifatire uwawe mwanzuro.
2.5$
error: Content is protected !!