Ibyo Dukora

Precious Present Truth, Inc. (PPT) ni umuryango udaharanira inyungu w’Abalayiki b’Abadiventiste b’Umunsi wa Karindwi bitangiye kubwiriza Abanyafurika Ubutumwa bw’Abamarayika Batatu. Tubwiriza Abanyafurika Ubutumwa bw’Abamarayika Batatu nk’uko buboneka mu gitabo cy’Ibyahishuwe 14.6-13 mu ndimi zabo za kavukire, dukoresheje ikoranabuhanga, ibitabo n’inyandiko, ndetse n’amateraniro y’ivugabutumwa.